Vzdelávanie je investíciou do ľudí


V novembri 2007 začalo Slovenské národné múzeum realizovať projekt Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie, ktorý napomôže rozvoju kvalifikácie a flexibility pracovníkov múzeí SNM a to prostredníctvom kurzov a tréningov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kultúrneho manažmentu, práce s publikom a anglického jazyka pre potreby medzinárodnej spolupráce. Našim cieľom je transformácia Slovenského národného múzea na učiacu sa a modernú kultúrnu organizáciu, ktorej kvalita bude porovnateľná s najrozvinutejšími krajinami EÚ.

Projekt získal podporu v rámci Sektorového operačného programu – Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk).